You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

26 lines
671 B

{
db = {
owner = "crystal-lang";
repo = "crystal-db";
rev = "v0.6.0";
sha256 = "1gf6ylzcb8ywpy6m7w7d49xnvn6q636xb86f3vh292s1kml3vm99";
};
discordcr = {
owner = "z64";
repo = "discordcr";
rev = "b667b7f770582bc339c332ee3581820b5fbb2804";
sha256 = "1sivmqdpspwfa5992p56597c2q09wljr3mv638ik34z3hhznivbz";
};
dotenv = {
owner = "gdotdesign";
repo = "cr-dotenv";
rev = "v0.2.0";
sha256 = "0zi2y1j2546xjhdzn7icmry0cjv82cx2cqmpgx5ml37c2pnb7kp7";
};
sqlite3 = {
owner = "crystal-lang";
repo = "crystal-sqlite3";
rev = "v0.13.0";
sha256 = "0myd9vvz40wnwl5ij1n1sva63nnmdbfv6xka5fb4y7v77l512y7c";
};
}